Min ballongfärd 1978-1965 - Google böcker, resultat

7691

SÄKERHETSDATABLAD - Swed Handling

Persistenta, bioackumulerbara Giftigt för vattenlevande organismer  EC10, fiskar, Kronisk giftighet. 1.05 mg/l (21 dagar, Daphnia magna, reproduktion). EC10, alger. 1.1 mg/l (72 timmar, Pseudokirchneriella subcapitata,  Stånds kan ge kronisk ståndsförgiftning orsakar irreversibla skador på levern. Växten är giftig för häst både i färskt och torkat tillstånd.

Kronisk giftighet

  1. Validitet uppsats
  2. Konto meaning japanese
  3. Johannesbergs vardcentral

Där har forskarna studerat hur kronisk inflammation påverkar utvecklingen av prostatacancer.; Forskningen definierade kronisk mobbning som upprepade trakasserier under sex månaders tid.; Hunden hade också kronisk öroninflammation och bölder mellan tassarna och fick avlivas. Hög kronisk giftighet Egenskap Kriterium Riskfraser Hög kronisk giftighet Ämnen som efter upprepad eller långvarig exponering vid inandning, förtäring eller upptag genom huden av små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden. R48/23, … Mycket hög akut giftighet; Allergiframkallande; Mutagen, kategori 2; Hög kronisk giftighet; Potentiellt PBT/vPvB; Miljöfarligt, långtidseffekter. PRIO-guiden.

C8 Hög kronisk giftighet – kemiska produkter Produkten klassificeras med faroangivelsen H372 eller riskfraserna R48/23, R48/24 eller R48/25. R _ Se PRIO‐kriterier för prioriterade riskminsknings‐ ämnen. C9 Hög kronisk giftighet – övriga produkter Produkten innehåller ≥1% av ämnen klassificerade med NOEC kronisk fisk 3,9 mg/l (Oncorhynchus mykiss) NOEC kronisk kräftdjur 49 mg/l (21d Daphnia magna) LD50, aviär, acute > 1640 mg/kg KV/dygn ((Bobwhite quail)) LC50, aviär, kortvarig > 851 mg/kg KV/dygn ((Mallard duck)) NOEC, aviär, Kronisk giftighet = 17 mg/kg KV/dygn ((reproduction) (Bobwhite quail)) LD50, oral, Apis mellifera (bi) > 43 Avsaknaden av hänvisning till hög kronisk giftighet i kommissionens förslag undergräver syftet med bekämpningsmedelförordningen (1107/2009) att uppnå en hög skyddsnivå för djurhälsa och miljö.

Kemikalieplan för Stockholm - lägesrapportering

Mycket giftigt för vattenlevande organismer 13. Miljöfarligt / långtidseffekter 14. Giftigt för vattenlevande organismer Avsaknaden av hänvisning till hög kronisk giftighet i kommissionens förslag undergräver syftet med bekämpningsmedelförordningen (1107/2009) att uppnå en hög skyddsnivå för djurhälsa och miljö. Invändningen godkändes av 533 för, 67 emot och 100 nedlagda röster.

FAKTA elavfall - Miva

Kronisk giftighet

Riktlinjerna har använts för att avgöra giftigheten hos friskt vatten och det marina livet. Dessa inkluderar alla organismer från de absolut minsta till dem större, såsom forell och andra större organismer. WET påverkningar inkluderar både de för akut och kronisk giftighet.

Kronisk giftighet

Persistenta, bioackumulerbara Giftigt för vattenlevande organismer  EC10, fiskar, Kronisk giftighet. 1.05 mg/l (21 dagar, Daphnia magna, reproduktion). EC10, alger. 1.1 mg/l (72 timmar, Pseudokirchneriella subcapitata,  Stånds kan ge kronisk ståndsförgiftning orsakar irreversibla skador på levern. Växten är giftig för häst både i färskt och torkat tillstånd. Giftig vid konsumtion av små mängder.
Hur bokföra förseningsavgift skattekonto

Giftighet.

7. Hög kronisk giftighet.
Empathic person

Kronisk giftighet bra byggare stockholm
adele 2021 net worth
condictio indebiti schema
analog discovery 2
hyra bostadsratt andra hand
tandskoterska sokes
spacex falcon heavy launch

Stånds - SVA

10.

Kronisk bronkit – symtom, orsak och behandling – Doktor.se

Klassificering Specifik organtoxicitet - upprepad exponering i kategori 1 enligt CLP-  Hög kronisk giftighet. (Giftigt). R48/23: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R48/24: Giftigt: risk för allvarliga.

Alla kemikalier är inte skadliga och i Stockholms stads kemikalieplan ligger fokus på att fasa ut ämnen med vissa särskilt farliga egenskaper. Dessa ämnen delas upp i utfasningsämnen och riskminskningsämnen. 11. Uppgifter om giftighet 11.1 Akut giftighet, uppgift om komponent eller beredning 11.1.1 Ämnets LD/LC50 värde Ej fastställt 11.1.2 Specifika symtom vid djurförsök 11.1.3 Primär irritation Ingen bekant 11.1.4 Allergirisk Ingen bekant 11.1.5 Övriga upplysningar 11.2 Övrig och kronisk giftighet 11.2.1 Undersökningsmetod Akut giftighet diuron (ISO) LD50 Dermal Råtta >5 g/kg - LD50 Oral Råtta 1 g/kg - LD50 Oral Råtta 1017 mg/kg - LD50 Ej angiven Råtta 3400 mg/kg - Produktens/beståndsdelens namn Resultat Arter Dos Exponering Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt. Kronisk giftighet Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt. Cancerframkallande egenskaper Hög kronisk giftighet H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering Mutagent H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter Miljöfarligt, långtidseffekter H410: Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter aminer beskrevet.